Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inapplicableness /'inæplikə'biliti/  

  • Danh từ
    tính không thể áp dụng được, tính không thể ứng dụng được