Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsuitable /' n'sju:t bl/  

 • Tính từ
  không phù hợp, không thích hợp
  bất tài, thiếu năng lực, không đủ tư cách (để làm việc gì)
  không xứng đôi, không tưng xứng (kết hôn)

  * Các từ tương tự:
  unsuitableness