Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrelevant /i'reləvənt/  

 • Tính từ
  không thích hợp; không liên quan tới
  irrelevant remarks
  những nhận xét không thích hợp
  what you say is irrelevant to the subject
  những cái anh nói không liên quan gì đến chủ đề đó

  * Các từ tương tự:
  irrelevantly