Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

neither /'naiðə[r]/  /'ni: ðə/

 • (định từ, đại từ)
  không cái nào (trong hai cái); không người nào (trong hai người)
  neither boy is to blame
  không cháu nào là đáng khiển trách cả
  neither answer is correct
  không câu trả lời nào đúng cả
  I saw neither Mr nor Mrs Smith at church
  tôi không thấy ông mà cũng không thấy bà Smith ở nhà thờ
  I chose neither of them
  tôi không chọn cái nào trong các cái đó cả
  Phó từ
  cũng không
  he doesn't like that book and neither do I
  nó không thích cuốn sách đó và tôi cũng không
  neither… nor
  không… mà cũng không
  khách sạn không rộng mà cũng không đủ tiện nghi