Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncalled-for /ʌn'kɔ:ldfɔ:[r]/  

  • Tính từ
    không cần thiết; không đáng
    your comments were quite uncalled-for
    những lời bàn của anh hoàn toàn là không cần thiết