Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Liên từ, Phó từ
  (dùng sau neither hoặc not)
  mà cũng không
  nó không biết đọc mà cũng không biết viết
  he can't do it, nor can I
  nó không thể làm cái đó, mà tôi cũng không

  * Các từ tương tự:
  nor', nor', nor'east, nor'east, nor'easter, nor'west, nor'wester, Nordic, noria