Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nor'wester /nɔ:'westə/  

  • Danh từ
    (như) north-wester
    mũ bằng vải dầu
    cốc rượu mạnh