Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nor'east /nɔ:r'i:st/  

  • Danh từ & tính từ
    (như) north-east

    * Các từ tương tự:
    nor'east, nor'easter