Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nor'west /nɔ:θ'west/  

  • Danh từ, Tính từ, Phó từ

    * Các từ tương tự:
    nor'wester