Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] Bắc Âu
    [thuộc] kiểu người Bắc Âu (to lớn, mắt xanh, tóc hung)
    Nordic features
    những nét người Bắc Âu