Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gratuitous /grə'tju:itəs/  

 • Tính từ
  vô cớ
  a gratuitous insult
  lời lăng mạ vô cớ

  * Các từ tương tự:
  gratuitously, gratuitousness