Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unjustifiable /ʌn'dʒʌstifaiəbl/  

 • Tính từ
  không thể bào chữa được, không thể biện bạch được
  his behaviour was quite unjustifiable
  cách cư xử của nó hoàn toàn không thể hiện bạch được

  * Các từ tương tự:
  unjustifiableness