Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unjustifiableness /ʌn'dʤʌstifaiəblnis/  

  • Danh từ
    tính không thể bào chữa, tính không thể biện bạch; tính vô l