Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đến không phi lúc (khách)
    khó chịu, không hay (tin tức)

    * Các từ tương tự:
    unwelcomed