Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uninvited /'ʌnin'vaitid/  

  • Tính từ
    không được mời