Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

anathema /ə'næθəmə/  

 • Danh từ
  người bị ghét cay ghét đắng; vật bị ghét cay ghét đắng
  racial prejudice is [an] anathema to me
  thành kiến chủng tộc là điều tôi ghét cay ghét đắng
  (tôn giáo)
  lệnh rút phép thông công

  * Các từ tương tự:
  anathematic, anathematical, anathematization, anathematize, anathematise