Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (+ to)
  làm phật ý, làm bực mình, khó chịu
  modern music can at first seem displeasing to the ear
  nhạc hiện đại thoạt đầu có thể nghe khó chịu

  * Các từ tương tự:
  displeasingly