Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

displeasingly /dis'pli:ziηli/  

  • Phó từ
    [một cách] khó chịu