Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unaccepted /'ʌnək'septid/  

  • Tính từ
    không được nhận, không được chấp nhận