Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (+ for) không được tìm đến; không được tìm kiếm; không được cần đến