Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không mong ước

    * Các từ tương tự:
    unwished-for