Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwanted /,ʌn'wɒntid/  

 • Tính từ
  không cần đến; thừa
  feel unwanted
  cảm thấy [bị] thừa
  unwanted pregnancy
  sự có thai ngoài ý muốn