Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpleasing /'ʌn'pli:ziɳ/  

  • Tính từ
    không dễ chịu, khó chịu, không thú vị, không làm vui lòng, không làm vừa

    * Các từ tương tự:
    unpleasingness