Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpleasingness /'ʌn'pli:ziɳnis/  

  • Danh từ
    tính không dễ chịu, tính khó chịu, tính không thú vị, tính không không làm vui lòng, tính không làm vừa