Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không được tiếp đón ân cần; không được hoan nghênh