Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsolicited /,ʌnsə'lisitid/  

 • Tính từ
  không [được] yêu cầu, tự nguyện (mà cho, mà giúp)
  unsolicited help
  sự giúp đỡ tự nguyện
  unsolicited mail
  thư từ không cần mà đến (thường để quảng cáo cho sản phẩm)