Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unlooked-for /ʌn'lʊktfɔ:[r]/  

  • không ngờ, không dè
    unlooked-for difficulties
    những khó khăn không ngờ [tới]