Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unasked /,ʌn'ɑ:skt/  /,ʌn'æskt/

 • Tính từ, Phó từ
  không được hỏi đến, không được nhắc đến
  cuộc họp kết thúc và vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được nhắc đến
  không được mời
  she came to the party unasked
  chị ta đến dự tiệc tuy không được mời

  * Các từ tương tự:
  unasked-for