Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unbidden /,ʌn'bidn/  

 • Phó từ
  không được yêu cầu, không ai bảo, tự ý
  walk inhelp unbidden
  bước vào, giúp đỡ mà không ai yêu cầu cả
  (nghĩa bóng) tự động, tự dưng
  images coming unbidden to one's mind
  hình ảnh tự dưng hiện lên trong trí óc