Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spontaneous /'spɒn'teiniəs/  

 • Tính từ
  tự phát, tự sinh, tự ý
  a spontaneous offer of help
  sự ngỏ ý giúp đỡ tự ý
  tự nhiên
  a spontaneous gaiety of manners
  thái độ vui vẻ tự nhiên

  * Các từ tương tự:
  spontaneous combustion, spontaneously, spontaneousness