Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unasked-for /,ʌn'ɑ:sktfə/  

  • Tính từ
    không được yêu cầu, không được đề nghị; tự nguyện
    unasked-for contributions to the fund
    những đóng góp tự nguyện cho quỹ