Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unprompted /ʌn'prɒmptid/  

  • Tính từ
    bị động, tự ý (hành động, câu trả lời…)
    an unprompted offer of help
    một sự đề nghị giúp đỡ tự ý đưa ra