Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrequested /' nri'kwestid/  

  • Tính từ
    không yêu cầu, không xin; tự tiện, tự