Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baseless /'beislis/  

 • Tính từ
  không có cơ sở, không có căn cứ
  baseless fears
  nỗi sợ không có căn cứ

  * Các từ tương tự:
  baseless tube