Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không có cơ sở, vô căn cứ
  groundless fears
  những nỗi lo sợ vô căn cứ

  * Các từ tương tự:
  groundlessly, groundlessness