Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mỏng và nhẹ (vải)
  mỏng manh
  a flimsy cardboard box
  cái hộp bằng bìa mỏng manh
  yếu ớt, không có sức thuyết phục
  a flimsy excuse
  lời bào chữa không có sức thuyết phục
  Danh từ
  giấy pơ-luya (đánh máy)