Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frangible /'frændʤibl/  

  • Tính từ
    dễ gãy, dễ vỡ