Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breakable /'breikəbl/  

  • Tính từ
    dễ vỡ,dễ gãy

    * Các từ tương tự:
    breakableness, breakables