Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diaphanous /dai'æfənəs/  

  • Tính từ
    mịn và gần như trong suốt
    a diaphanous veil
    chiếc mạng che mặt mịn và gần như trong suốt