Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    mỏng nhẹ, mỏng nhìn suốt qua được
    filmy mists
    lớp mù mỏng nhẹ