Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    mờ mắt (do mệt mỏi)

    * Các từ tương tự:
    bleary-eyed