Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như sữa
  làm bằng sữa; pha sữa
  trắng đục (như sữa) (nói về đồ trang sức, chất nước…)

  * Các từ tương tự:
  milky way