Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thiên văn học) ngân hà