Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lấp lánh ngũ sắc
    an opalescent silky material
    vải mượt mà óng ánh ngũ sắc