Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) opan; như opan['oupəli:n]
    Danh từ
    kính trắng đục