Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  đầy mây
  a cloudy sky
  bầu trời đầy mây
  không trong, vẩn đục (chất nước)