Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gossamer /'gɔsəmə/  

 • Danh từ
  tơ nhện
  vải mỏng, the, sa
  a veil spun of the finest gossamer
  tấm mạng che mặt làm bằng loại the mịn nhất
  the gossamer wings of a fly
  cánh mỏng nhẹ của con ruồi

  * Các từ tương tự:
  gossamery