Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insubstantial /,insəb'stæn∫l/  

 • Tính từ
  không có thực
  an insubstantial vision
  một ảo ảnh không có thực
  không vững chắc, yếu ớt
  những chiếc máy bay đầu tiên là những cấu trúc yếu ớt bằng gỗ dán keo
  an insubstantial accusation
  lời kết tội không vững chắc

  * Các từ tương tự:
  insubstantiality