Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transparent /træn'spærənt/  

 • Tính từ
  trong suốt
  nhìn suốt qua được
  a transparent silk shirt
  chiếc áo sơ mi bằng lụa nhìn suốt qua được
  rõ ràng, rành rành
  a transparent lie
  một lời nói dối rành rành
  rõ ràng, dễ hiểu
  a transparent style of writing
  văn phòng dễ hiểu

  * Các từ tương tự:
  transparently