Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như sa, mỏng nhẹ như sa